O KLUBU

Bull Terrier Klub je neprofitna udruga građana osnovana 2020. godine. Klub je osnovan prvenstveno s ciljem zaštite i razvoja pasmine Bulterijer i Minijaturni bulterijer, informiranja, educiranja i poticanja odgovornog vlasništva u skladu s Pravilnikom o opasnim psima. Potiče na odgovornu nabavu, odgovorno vlasništvo, odgovoran etički uzgoj u skladu sa svim propisima Hrvatskog Kinološkog Saveza. Svrha Bull Terrier Kluba je očuvanje i oplemenjivanje pasmine Bulterijer i Minijaturni bulterijer u Hrvatskoj, a sve od navedenog je od izuzetne važnosti za pasmine koje spadaju u terijere tipa bull radi opstanka istih na području Hrvatske.

Klub okuplja ljubitelje pasmine, vlasnike i uzgajivače kako bi zajedno radili na promicanju i očuvanju ovih jedinstvenih pasmina. Klub predstavlja vrijedno uporište za sve svoje članove, snažnu zajednicu, mjesto gdje je svaki pojedinac dobre volje dobrodošao i vrijedan član, gdje se očekuje međusobno uvažavanje, poštovanje i suradnja, gdje članovi nesebično dijele svoja iskustva, educiraju se, pomažu i prije svega podržavaju. Bull Terrier Klub se brine za afirmaciju i zaštitu svojih članova, te predstavlja sigurno mjesto za savjetovanje prilikom nabave ovih pasmina, o njihovom uzgoju, odgoju, prehrani i svim ostalim pasminskim temama.

Što dobivam članstvom u Bull Terrier Klubu

Svim novim članovima želimo dobrodošlicu u Bull Terrier Klub!

Ana Androšević – Predsjednica,  091 /456 1995

Tanja Dokić Poljak – Dopredsjednica,   091 / 889 0266

Vedrana Frklić – Tajnica,  091 / 210 6977

BULL TERRIER KLUB

Davorina Bazjanca 7, 10000 Zagreb

OIB: 96133064873

IBAN: HR6224840081135402469

UČLANI SE U KLUB!

STATUT KLUBA

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17 i  98/19), na sjednici osnivačke Skupštine BULL TERRIER KLUBA, održanoj 14.01.2020., donesen je STATUT BULL TERRIER KLUBA.

                                                    

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17 i  98/19), na sjednici osnivačke Skupštine BULL TERRIER KLUBA, održanoj 14.01.2020., donesen je

S T A T U T

BULL TERRIER KLUBA

                                                    

I

O S N O V N E    O D R E D B E

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o:

– nazivu i sjedištu Kluba, 

– zastupanju, 

– izgledu pečata Kluba, 

– području djelovanja sukladno ciljevima, 

– djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, 

– načinu osiguranja javnosti djelovanja Kluba, 

– uvjetima i načinu učlanjivanja, prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članstva, 

– tijelima Kluba, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata, 

– izboru i opozivu likvidatora Kluba,

– prestanku postojanja Kluba,

– imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom,

– postupku s imovinom u slučaju prestanka Kluba,

– načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Kluba,

– drugim pitanjima od značaja za Klub.

Članak 2.

Naziv Kluba je: BULL TERRIER KLUB (u daljnjem tekstu Klub)

Skraćeni naziv Kluba je: BTK.

Sjedište Kluba je u Zagrebu.

Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor kluba. 

Članak 3.

BULL TERRIER KLUB je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu.

BULL TERRIER KLUB KLUB je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Klub ima pečat.

Pečat Kluba je okruglog oblika promjera 3 cm.  Uz vanjski rub znaka kružno je upisan naziv BULL TERRIER KLUB te u središnjem dijelu logotip Kluba. Logotip je u obliku štita koji na vrhu ima krunu a uspunjen je hrvatskom šahovnicom i glavom bull terriera.

Članak 5.

Klub zastupa  predsjednik, dopredsjednik i tajnik.

Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Kluba.

II

C I LJ E V I , P O D R U Č J E  D J E L O V A NJ A  S U K L A D N O  C I L J E V I MA   I   D J E L A T N O S T I  K L U B A

Članak 6.

Klub djeluje u skladu s moralnim normama, kinološkom etikom i kinološkim principima Hrvatskog Kinološkog Saveza (u daljnjem tekstu HKS-a),

Ciljevi Kluba su:

  • popularizacija, zaštita i razvoj matične pasmine bulterijer koja uključuje i standardnog i mini bulterijera
  • informiranje, educiranje i poticanje odgovornog vlasništva pasmine bulterijer i mini bulterijera u skladu s Pravilnikom o opasnim psima. 
  • poticanje članova na međusobno uvažavanje i suradnju, uzgajivače na etičnost i odgovornost.
  • informiranje uzgajivača o važnosti zdravstvenog testiranja pasa u uzgoju, i pružanje pomoći pri udomljavanju napuštenih pasa pasmine bulterijer i mini bulterijera

Klub sukladno ciljevima djeluje na području zaštite prirode i okoliša.

Članak 7.

Djelatnosti Kluba su:

  okupljanje ljubitelja, vlasnika i uzgajivača bulterijera i mini bulterijera

  planiranje rada u smislu razvoja i napretka matične pasmine bulterijera i mini bulterijera

  provođenje kinološke politike HKS-a usmjerene na unaprjeđenje pasmine BT i MBT, 

  održavanje edukacija s ciljem osposobljavanje kadrova, 

  unaprjeđenje, izučavanje pasmine BT i MBT i širenje kinološke politike HKS-a,

  podizanje kinološke kulture, morala i moralnih normi, kao i kinološke etike svojih članova,

  pomaganje i savjetovanje u uzgoju, 

  organizacija smotri, revija, edukacija,

  vođenje evidencije pasa upisanih u rodovnu knjigu HKS-a i prijavljenih legala u HKS-u,

  suradnja sa drugim udrugama, kao i stranim pasminskim i sličnim udrugama s ciljem unaprjeđenja pasmine 

  dodjeljivanje priznanja za naročite zasluge na unapređenju kinologije istaknutim članovima, kao i drugim osobama i organizacijama koje pomažu rad i unaprijeđenje Kluba,

Članak 8.

Djelovanje Kluba je javno. Javnost djelovanja Kluba ostvaruje se na načine utvrđene Statutom, poimence:

         pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Kluba i značajnim događajima, pisanim,    

            izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,

        putem medija.

III

Č L A N S T V O   U   U D R U Z I

Članak 9.

Članom Kluba može postati svaka punoljetna fizička osoba, državljanin Republike Hrvatske i strani državljanin te svaka pravna osoba temeljem vlastite želje, uz uvjet da je dobronamjerni ljubitelj čistokrvnih pasa i želi raditi na ostvarivanju ciljeva Kluba. 

Članovi Kluba mogu biti redovni, podupirući i počasni. 

Redovni član je svaki član koji aktivno sudjeluje u radu Kluba i koji redovito plaća godišnju članarinu. 

Podupirući član je član koji povremeno sudjeluje u radu Kluba ili na drugi način doprinosi razvoju Kluba u financijskom, materijalnom ili stručnom pogledu. 

Počasnim članom može postati svaki član ili druga osoba koje su u određenom vremenskom razdoblju bitno pridonijele radu, razvoju i ugledu Kluba, prema odluci Upravnog odbora.

Članak 10.

Članom Kluba se postaje ispunjenjem pristupnice i uplatom članarine.

Članarina se plaća za tekuću godinu i važeća je od dana uplate do 31. prosinca godine kada je uplaćena.

Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja Klubu, kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u Klubu. 

Popis članova vodi tajnik Kluba i uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.      

            

                        

Članak 11.

Visinu članarine određuje Upravni odbor.

Članak 12.

Prava, obveze i odgovornosti članova su:

       

          bavljenje aktivnostima Udruge,

          sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge, (redovni)

          čuvanje i podizanje ugleda Udruge,

          čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza,

          plaćanje članarine ( redovni i podupirući) 

        

Članak 13.

Članstvo u Klubu prestaje:

          dragovoljnim istupom,

          neplaćanjem članarine,

          isključenjem.

Član se briše iz Popisa članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu. 

Odluku o isključenju člana iz Kluba donose Stegovna komisija ili Upravni odbor. 

Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Kluba. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Kluba o isključenju je konačna.

Članak 14.

Upravni odbor može donijeti Odluku o isključenju iz članstva, bez pokretanja stegovnog postupka pri Stegovnoj komisiji Kluba, za člana za kojeg se utvrdi:

– da je isključen iz članstva FCI-a, HKS-a, ili druge kinološke Kluba zbog teške povrede pravila iz područja kinologije, za vrijeme trajanja isključenja

– da je kazneno ili prekršajno kažnjavan za djela iz Zakona o zaštiti životinja, Pravilnika o opasnim psima, ili drugim propisima kojima se narušava ugled kinologije, pasmine ili rada Kluba

– da drži, uzgaja ili prodaje pse suprotno pravilima Kluba, HKS-a ili FCI-a

– da je u periodu od najviše godinu dana prije učlanjenja u Klub sudjelovao u javnom ogovaranju ili na drugi način omalovažavanju Kluba, njegovog rada, ili njegovih članova

– da je na drugi način u periodu najviše godinu dana prije učlanjenja u Klub počinio djelo koje bi narušilo ugled Kluba ili njegovih članova.

Članak 15.

Klub se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju donosi Skupština. 

IV

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 16.

Spor/sukob interesa u Klubu postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Kluba kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe  na rad Kluba u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove. 

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova Kluba. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

V.

T I J E L A   U D R U G E

Članak 17.

Tijela Kluba su:

– Skupština

– Upravni odbor

– Predsjednik Kluba

– Dopredsjednik Kluba

– Tajnik

– Stegovna komisija

V./1. SKUPŠTINA

Članak 18.

Skupština Kluba  je najviše tijelo Kluba.

Skupštinu čine svi poslovno sposobni redovni članovi Kluba te po jedan predstavnik svake pravne osobe redovne članice Kluba.

Članak 19.

Skupština se održava kao redovna, izborna i izvanredna.

Skupština se saziva jedanput godišnje kao redovna, odnosno programsko-izvještajna i to najkasnije do 15. ožujka tekuće godine. 

Izborna skupština saziva se svake četvrte godine.

Članak 20.

Sjednice Skupštine saziva Upravni odbor pisanim putem na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupštine Upravni odbor utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Upravni odbor je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži predsjednik, najmanje 1/3 članova Skupštine ili Nadzorni odbor.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Upravni odbor saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 3. ovoga članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice). 

U slučaju isteka mandata tijelima udruge Skupštinu udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili  najmanje 1/3 članova Skupštine, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.

Članak 21.

Rad i djelovanje Skupštine uređeno je Poslovnikom o radu Skupštine, koji donosi Skupština.

Članak 22.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici prisutna natpolovična većina članova Skupštine Kluba.

Ako se ni protekom od 30 minuta od vremena zakazanog za početak sjednice ne postigne natpolovična većina, Skupština će pravovaljano odlučivati ako je nazočno najmanje 1/3 članova Skupštine.

Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

Članak 23.

Sjednici Skupštine predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti  osobu koja predsjedava sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 24.

Glasovanje na Skupštini obavlja se javno, osim kad Skupština odluči da se o određenom pitanju glasuje tajno. 

Materijali za Skupštinu dostavljaju se članovima Skupštine najmanje 8 dana prije datuma njenoga održavanja.

Članak 25.

Skupština:

          utvrđuje politiku rada Kluba,

          usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune,

          usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu

         usvaja godišnje financijsko izvješće,

         donosi druge akte i odluke važne za rad Kluba,

         odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti 

         odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,

         bira i razrješava predsjednika, dopredsjednika i tajnika,

         bira i razrješava članove Upravnog odbora i članove Stegovne komisije

          bira i razrješava arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu  

          imenuje i opoziva likvidatora udruge,

          daje smjernice za rad udruge,

          odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Kluba,

          odlučuje o prestanku rada Kluba i raspodjeli preostale imovine Kluba,

          donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli udruge), 

        – odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

Članak 26.

Skupština i Upravni odbor Kluba donose odluke, pravilnike i druge opće akte, iz svojih nadležnosti.

Odluke, pravilnici i drugi opći akti Kluba, kao i zaključci, obvezni su za sve članove.

V./2. UPRAVNI ODBOR

Članak 27.

Upravni odbor je izvršno tijelo Kluba i najviše tijelo upravljanja između dvije sjednice Skupštine. 

Upravni odbor ima pet (5) članova.

Članove Upravnog odbora bira i razrješava Skupština.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine.

Članak 28.

Upravni odbor:

– provodi odluke, zaključke i preporuke Skupštine

– provodi i brine se o provedbi akata Kluba

– donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora

– donosi Pravilnike o radu sekcija, komisija i drugih radnih grupa

– utvrđuje prijedlog Statuta, njegovih izmjena, dopuna i drugih općih akata koje donosi Skupština 

– utvrđuje prijedlog plana i programa rada Kluba

– izvršava programe rada koje utvrdi Skupština

– predlaže godišnji financijski plan

– predlaže Skupštini godišnje, srednjoročne i dugoročne planove razvoja

– podnosi Skupštini izvještaje o svom radu

– provodi financijski plan, raspravlja o završnom računu Kluba i predlaže ga Skupštini na usvajanje

– raspravlja o izvještajima pojedinih sekcija i drugih komisija koje imenuje

– prati i usmjerava rad drugih tijela i daje prijedloge za unapređenje njihova rada 

– donosi odluke po Kodeksu ponašanja članova i odgovornih osoba Kluba

– upravlja imovinom Kluba 

– informira javnost o radu Udruge

– dodjeljuje zahvalnice, priznanja i odlikovanja za postignute rezultate i doprinose pasmini bulterijer i minibulterijer

– imenuje i koordinira komisije, sekcije i radne skupine

– imenuje i razrješuje dužnosti tajnika Kluba

– vodi sve evidencije propisane Statutom, Pravilnikom o opasnim psima, kodeksom ponašanja i drugim pravnim aktima

– saziva sjednice Skupštine, priprema materijal i utvrđuje prijedlog dnevnog reda za sjednice Skupštine

– određuje koji se dokumenti i podaci smatraju poslovnom tajnom

– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge

Članak 29.

Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik Kluba. 

Obavijest članovima o održavanju sjednice Upravnog odbora vrši se osobno, telefonski, elektronički ili na drugi prikladan način najmanje tri (3) dana prije sjednice uz dostavu dnevnog reda i potrebnog radnog materijala članovima Upravnog odbora. 

Sjednice Upravnog odbora se održavaju prema potrebi, a najmanje četiri (4) puta tijekom godine.

Članak 30.

Upravni odbor može održati sjednicu Skupštine:

– ako su o sjednici Upravnog odbora i predloženom dnevnom redu obavješteni svi članovi Upravnog odbora najmanje dvadeset i četiri sata (24h) prije početka sjednice,

– ako je sjednici nazočna natpolovična većina ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Odluka je donesena ako je za nju glasovala većina nazočnih članova Upravnog odbora.

Iznimno odredbe iz stavka 1. točke 1. ovog članka za donošenje hitne odluke koja ne može čekati sazivanje sjednice Upravnog odbora, Predsjednik Kluba ili osoba koju on za to ovlasti može telefonski ili na drugi prikladan način kontaktirati sve članove Upravnog odbora, izvijestiti ih o problematici i hitnosti donošenja odluke te prikupiti glasove za rezultat odluke koja mora biti onakva za koju opciju se izjasnila natpolovična većina članova Upravnog odbora. Ta odluka mora biti potvrđena na slijedećoj sjednici Upravnog odbora.

Upravni odbor može kooptirati najviše do 1/3 svojih članova.

Članak 31.

O sjednicama Upravnog odbora obavještavaju se i članovi Nadzornog odbora na način kao u članku 28. Statuta te isti imaju pravo prisustvovati na sjednicama Upravnog odbora, ali nemaju pravo glasa u donošenju odluka.

V./3. PREDSJEDNIK BULL TERRIER KLUBA

Članak 32.

Predsjednik Kluba je ujedno i predsjednik Upravnog odbora.

Predsjednik zastupa i predstavlja Klub.

Predsjednika Kluba bira Skupština na mandat od četiri godine. 

Ista osoba može biti ponovno izabrana za predsjednika.

Predsjednik Kluba je po svojoj funkciji predsjednik Upravnog odbora Kluba.

Članak 33.

Predsjednik Kluba:

          zastupa Klub,

          rukovodi radom Skupštine Kluba

    odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća                        

          podnosi izvješća o radu Kluba Skupštini Kluba,

          brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Kluba,

          sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Kluba,

          obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima Kluba.

Članak 34.

Predsjednik Kluba za svoj rad odgovara Skupštini.

Članak 35.

Za izbornu Skupštinu Kluba Upravni odbor najkasnije trideset (30) dana prije izborne Skupštine obavještava članove o prikupljanju kandidatura za novog predsjednika Kluba.

Kandidati za predsjednika Kluba moraju Upravnom odboru dostaviti svoje kandidature najkasnije petnaest (15) dana prije izborne Skupštine.

Kandidati su obvezni iznijeti svoje programe na Skupštini, a potom se pristupa glasovanju.

V./4. DOPREDSJEDNIK BULL TERRIER KLUBA

Članak 36.

Dopredsjednik pomaže predsjedniku u izvršavanju svih njegovih poslova i zamjenjuje ga u slučaju  njegove odsutnosti ili spriječenosti obavljanja poslova. Dopredsjednika bira Skupština na mandat od četiri godine. 

V./5. TAJNIK BULL TERRIER KLUBA

Članak 37.

Tajnika Kluba bira i razrješava Upravni odbor.

Tajnik zastupa Klub.

Tajnik Bull Terrier Kluba:

– obavlja stručno administrativne poslove Kluba

– odgovara za zakonitost rada Kluba

– vodi poslove sukladno odlukama Skupštine i Upravnog odbora u suradnji sa predsjednikom Kluba

– dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga

– vodi popis članova

– priprema materijal za sjednice Upravnog odbora

– nazoči sjednicama Upravnog odbora

– vodi evidenciju nazočnih članova na sjednicama Upravnog odbora

– vodi skrb da se o odlukama Upravnog odbora pravovremeno obavijeste članovi i druga nadležna tijela

– prati provođenje odluka Upravnog odbora, Nadzornog odbora, sekcija, komisija i radnih skupina

– obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim aktima

V./6. STEGOVNA KOMISIJA BULL TERRIER KLUBA

Članak 38.

Stegovnu komisiju bira Skupština Kluba za vođenje stegovnih postupaka i izricanje stegovnih mjera i kazni zbog povreda kodeksa ponašanja te članskih obveza i dužnosti članova Kluba.

Stegovna komisija ima tri člana, a mandat članova Stegovne komisije traje četiri godine, Predsjednika Stegovne komisije biraju članovi komisije međusobno na konstituirajućoj sjednici.

O svom radu Stegovna komisija izvješćuje Skupštinu kojoj je odgovoran za svoj rad.

Sjednice Stegovne komisije održavaju se po potrebi.

Na sjednici se pravovaljano odlučuje ako su nazočna sva tri (3) člana, a odluke se donose većinom glasova. 

Na sjednici se glasuje javno, ako se drugačije ne odluči. 

O radu sjednice Stegovne komisije vodi se zapisnik.

Članak 39.

Stegovna komisija u svom radu postupa po Pravilniku o stegovnoj odgovornosti Kluba.

VI. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM BULL TERRIER KLUBA

Članak 40.

Imovinu Kluba čine:

          novčana sredstva koja je Klub stekao uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima

        – novčana sredstva koja Klub stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, obavljanjem djelatnosti, financiranjem programa i projekata Kluba iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora

           nekretnine i pokretne stvari Kluba,

           druga imovinska prava.

Klub može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom Kluba, u skladu sa zakonom.

Članak 41.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Kluba podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

Članak 42.

Skupština donosi godišnji financijski plan kojim se osiguravaju sredstva za izvršenje zadataka Kluba.

Po isteku kalendarske godine Skupština donosi završni račun KLUB-a u skladu sa zakonom. 

Naredbodavac za izvršenje materijalno-financijskog plana je predsjednik Kluba. Općim aktom Kluba utvrđuje se način materijalno-financijskog poslovanja Kluba.

VII. P R E S T A N A K   P O S T O J A NJ A   U D R U G E

     Članak 43.

Klub prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Kluba preostala imovina se predaje udruzi ili ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, na osnovu odluke Skupštine.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Kluba dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Kluba.

                         VIII. LIKVIDATOR BULL TERRIER KLUBA

      Članak 44.

Likvidatora imenuje i opoziva Skupština.

Likvidator zastupa Klub u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Kluba do okončanja postupka likvidacije i brisanja Kluba  iz registra udruga.

P R I J E L A Z N E   I   Z A V R Š N E   O D R E D B E

           Članak 45.

Statut Kluba donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Kluba nakon provedene rasprave.

           Članak 46

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Kluba.

Tumačenje drugih akata Kluba daje Predsjednik Kluba.

U Zagrebu, 14.01.2020. godine.

                                      

                                                                                    ______________________________

                                                                                          PREDSJEDNIK KLUBA